Algemene voorwaarden

Art. 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Hane3d, elk advies van Hane3d, elke aanvaarding van een aanbieding door de opdrachtgever, iedere opdracht van een opdrachtgever en iedere overeenkomst tussen Hane3d en een opdrachtgever, waarop Hane3d deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden gelden tevens voor iedere overeenkomst tussen Hane3d en een opdrachtgever, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Art. 2. Offertes
1. De door Hane3d gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding door de opdrachtgever is genoemd.
2. De aanvaarding van een niet-vrijblijvende aanbieding van Hane3d geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever en dient binnen de in lid 1 bedoelde termijn door Hane3d ontvangen te zijn. Indien de termijn wordt overschreden, dan komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij Hane3d aan opdrachtgever bericht, dat de overeenkomst ondanks de termijnoverschrijding alsnog tot stand gekomen is.
3. De in een offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Hane3d die als enige opdrachtnemer geldt. Artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is derhalve ook nimmer van toepassing.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hane3d het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. Hane3d en de eventueel door zijn bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken persoon/derden zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De door Hane3d te vervullen verbintenis/verbintenissen betreft/betreffen derhalve geen resultaatverbintenis(sen), maar een inspanningsverbintenis/inspanningsverbintenissen. Hane3d garandeert derhalve nimmer enig door de opdrachtgever gewenst resultaat.
3. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op het kantoor van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, dan wel op het kantoor van Hane3d zulks ter vrije keuze Hane3d.
4. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Hane3d in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden optimaal te kunnen verrichten. Dit houdt onder meer in dat medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn, dat desgevraagd kantoorfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen en dat door opdrachtgever inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en inlichtingen, waarvan Hane3d aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hane3d worden verstrekt. Indien de opdrachtgever die verplichtingen niet nakomt, heeft Hane3d het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Hane3d, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hane3d is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige schade die door hem is verstrekt.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hane3d de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien bepaalde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit te wijten is aan Hane3d, is de opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs van die werkzaamheden volledig te betalen, alsmede alle kosten die ontstaan zijn doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd.

Art. 4. Contractduur: uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Indien partijen een bepaalde termijn zijn overeengekomen, kan die termijn alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst.
3. Een eventueel tussen partijen overeengekomen termijn voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Hane3d derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van tenminste 2 weken.

Art. 5. Meerwerk
1. Hane3d is gerechtigd extra werkzaamheden te verrichten en heeft recht op betaling daarvan, indien na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om die extra werkzaamheden te verrichten.
2. Hane3d zal geen meerkosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen indien de extra werkzaamheden het gevolg zijn van omstandigheden die aan hem zijn te wijten.
3. In geval van nieuwe verplichtingen van Hane3d ten gevolge van wetswijzigingen en/of overheidsvoorschriften zullen partijen overleg plegen over de wijziging van de overeenkomst en de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten.
4. Indien als gevolg van de hiervoor bedoelde extra werkzaamheden een eventueel overeengekomen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed, kan dit, afgezien van het feit dat een dergelijk tijdstip altijd indicatief en nimmer fataal is, nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Hane3d voor schade van de opdrachtgever.

Art. 6. Geheimhouding
1. Beide partijen en de door Hane3d bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie.

Art. 7. Intellectuele eigendom
1. Hane3d behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
2. Alle door Hane3d vervaardigde en voortgebrachte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hane3d verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.
3. Hane3d behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Art. 8. Opzegging
1. Hane3d kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen indien zij voor onbepaalde tijd geldt en niet door volbrenging eindigt. Hane3d is gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd en een overeenkomst die door volbrenging eindigt tussentijds op te zeggen wegens gewichtige redenen.
2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst die door volbrenging eindigt, dan wel voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds opzegt, is zij het volledige loon/honorarium verschuldigd.

Art. 9. Contractoverneming
1. Hane3d is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een derde.
2. De opdrachtgever zal medewerking aan een dergelijke overdracht verlenen, tenzij die medewerking redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden.

Art. 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Hane3d op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hane3d omstandigheden ter kennis komen die Hane3d goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
b. indien Hane3d de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Hane3d bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan één en ander onverminderd het recht van Hane3d schadevergoeding te vorderen.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hane3d zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Hane3d bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Art. 11. Gebreken: klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hane3d, bij gebreke waarvan ieder recht terzake voor de opdrachtgever vervalt.
2. Indien een klacht gegrond is zal Hane3d de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hane3d slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (Aansprakelijkheid).

Art. 12. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijk uurtarieven van Hane3d geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De uurtarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Indien Hane3d een vast honorarium op uurtarief heeft aangeboden of met de opdrachtgever is overeengekomen, is Hane3d niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Hane3d is gerechtigd stijgingen in de lonen door te berekenen. Hane3d heeft het recht jaarlijks per 1 januari de prijzen, honoraria en tarieven aan te passen conform het CBS indexcijfer voor regelingslonen. Een verhoging van de prijs en tarieven zal daarvan voorafgaand schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

Art. 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Hane3d aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat laatste geval geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Art. 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd;
– over de eerste €6.500,00 15%;
– over het meerdere tot €13.000,00 10%;
– over het meerdere tot €32.500,00 8%;
– over het meerdere tot €130.000,00 5%;
– over het meerdere 3%:
2. Indien Hane3d aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
3. De opdrachtgever is jegens Hane3d de door Hane3d gemaakt gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Hane3d en de opdrachtgever, met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Art. 15. Aansprakelijkheid
1. Bij alle te verrichten werkzaamheden zullen Hane3d en de eventueel door Hane3d bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden naar eer en geweten handelen.
2. De aansprakelijkheid van Hane3d voor door de opdrachtgever geleden schade is beperkt tot het bedrag van de door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot de in lid 2 bedoelde uitkering over gaat of de schade om welke reden dan ook niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Hane3d beperkt tot schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Hane3d en/of de door Hane3d bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, doch slechts tot het bedrag van het verschuldigde honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Hane3d is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Hane3d is nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, indien de schade veroorzaakt is door voor de uitvoering van de overeenkomst door Hane3d bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/derden en Hane3d zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever aan deze personen/derden heeft overgedragen.
6. De opdrachtgever stel onder alle omstandigheden alles in het werk om Hane3d in staat te stellen eventuele fouten waarvoor Hane3d aansprakelijk is door Hane3d te laten herstellen dan wel de daardoor veroorzaakte schade te beperken of op te heffen.

Art. 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Hane3d zijn toe te rekenen. Hieronder is onder meer begrepen de werkstaking in het bedrijf van Hane3d en de niet te voorziene situatie waarin door Hane3d bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/derden zonder wie de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk is, niet/niet langer beschikbaar zijn.
2. Hane3d heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hane3d zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Hane3d opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hane3d niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Hane3d bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Art. 17. Geschillenbeslechting
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Hane3d in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Hane3d blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Art. 18. Toepasselijk recht
1. Op elke aanbieding van Hane3d, elke aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever en iedere overeenkomst tussen Hane3d en de opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

Art. 19. Wijzigingen van de voorwaarden
1. Hane3d is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Hane3d zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.